top of page
Search

PASIŪLYMAS DĖL BIUROKRATINĖS NAŠTOS MAŽINIMO

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosLietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1 dalyje yra numatyta pagrindiniai principai kaip įmonių sąnaudos turi būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais t. y. kada įmonės sąnaudas galima laikyti kaip mažinančias apmokestinamąjį pelną. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), kaip Įstatymo nuostatas taikanti institucija, yra pateikusi Įstatymo komentarą kur detaliau paaiškina kaip tam tikros Įstatymo nuostatos yra interpretuojamos. Minėto Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaro 6.7 papunktyje yra numatyta tvarka kaip įmonės patirtas degalų sąnaudas turėtų apskaityti, kad jos galėtų būti pripažintos leidžiamais atskaitymais (pilna ištrauka iš komentaro yra pateikta 1 priede). Kadangi tenka praktiškai įgyvendinti šio papunkčio nuostatas, kurios reikalauja ypač daug laiko, degalų sąnaudos sudaro menką dalį daugumos įmonių sąnaudų struktūroje ir kelia daug abejonių dėl realios naudos siekiant pažaboti piktnaudžiavimą, norime pasiūlyti pakeisti reikalavimus pripažįstant kuro sąnaudas leidžiamais atskaitymais. Žemiau pateikiami argumentai kodėl tą reiktų padaryti ir galimi naujo interpretavimo pasiūlymai.

 

Kodėl reiktų keisti esamą tvarką:


  1. Kelionės lapai t. y. detali informacija kur kiekvienas darbuotojas važiavo (pas ką ir kodėl), ką rodė automobilio odometras, kuro suvartojimo normos stebėjimas ir viso to surašymas detaliai yra labai laikui imlus darbas, be to tą reikia daryti kiekvieną dieną ir apart situacijų kai automobiliuose yra sumontuota GPS stebėjimo įranga realiai stebėti maršrutus to praktiškai įgyvendinti beveik neįmanoma;

  2. Nepaisant to, kad yra galimybė nepildyti kelionės lapų pagal prieš paskutinę minėto punkto komentaro pastraipą, kaip buvo paaiškinta VMI konsultantės telefonu (ir kitais atvejais) įmonė privalo įrodyti, kad kuras buvo sunaudotas įmonės tikslams ir naudai, tik kaip tą padarys turi nusistatyti pati įmonė;

  3. Jeigu teisingai suprantame šis interpretavimas atsirado seniai, siekiant apriboti piktnaudžiavimą, kai darbuotojams buvo „duodamas“ kuras važinėjimui asmeniniais tikslais, kad nereiktų mokėti daugiau darbo užmokesčio kas neapsimokėjo dėl didelės mokestinės naštos. Šiuo metu esančios degalų kainos yra panašios kaip ir buvo 2013 m. tačiau vidutinis darbo užmokestis į rankas padidėjo nuo 500 Eur iki 1 250 Eur. Jei toks piktnaudžiavimas vis dar vyksta, jo reikšmė yra ženkliai sumažėjusi;

  4. Kuro sąnaudų reikšmė daugumos įmonių kaštų struktūroje yra nedidelė (išskyrus matyt tik logistikos sektorių, ar jo funkciją didesnėse įmonėse);

  5. Dažniausiu atveju įmonės yra pilnai suinteresuotos, kad darbuotojai kurą naudotų darbo tikslais, o ne asmeniniais. Dažniausiu atveju įmonės turi kuro korteles, kurias priskiria konkrečiam darbuotojui ir kurios turi tam tikrą nustatytą limitą per mėnesį. Taip yra išlaikomas kontrolės mechanizmas, kad darbuotojai nepiktnaudžiautų sunaudodami daug kuro, nes realiai susekti kur kas važiavo yra neįmanoma;

  6. Pagal 2023 m. lapkritį pasikeitusį Įstatymo interpretavimą darbuotojų važiavimas namo automobiliu laikomas pajamomis gautomis natūra ir papildomai apmokestinamas visais darbo užmokesčio mokesčiais. Pažymėtina, kad darbuotojui taikant 0,75 % automobilio vertės pajamų natūra skaičiavimo būdą į jo gaunamą naudą yra įskaičiuojamas naudojamas kuras. Tais atvejais kai darbuotojų gauta nauda apskaitoma kaip pajamos natūra, pagal Įstatymo nuostatas tai laikoma leidžiamais atskaitymais. Tokiu atveju dar papildomai sekti kur darbuotojas važiuoja netenka prasmės.

 

Praktinis pavyzdys. Maža įmonė turinti 10 darbuotojų, 1 mln. Eurų pajamas (su 5 % pelno marža turinti 950 tūkst. Eur sąnaudų), valdanti 4 transporto priemones per mėnesį sunaudoja apie 400 litrų degalų. Su dabartinėmis kainomis apie 500 Eur per mėn. sąnaudų (be PVM) arba apie 6 000 Eur per metus. Šias sąnaudas pripažįstant leidžiamais atskaitymais tai sumažina pelno mokestį 900 Eur. Tam, kad šį kurą detaliai apskaityti per mėnesį gali užtrukti nuo 3 iki 10 valandų (priklausomai kaip detaliai viskas bus aprašoma), darbuotojų laikas kainuoja 15 Eur/h. Tai kainuoja nuo 45 – 150 Eur per mėn. arba 540 – 1 800 Eur per metus (prarasto laiko kaina). Įmonės kuro sąnaudos sudaro 0,6 % įmonės kaštų struktūroje. Ar toks reguliavimas nėra perteklinis ir tikrai racionalus?

 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau norime pasiūlyti dvi idėjas kaip reguliavimą supaprastinti išlaikant, kontrolės principus ir apribojant galimą piktnaudžiavimą.

 

  1. Tais atvejais kai įmonė gali identifikuoti ir esant poreikiui pateikti kiekvieno darbuotojo ar įmonės valdomo automobilio sunaudotą degalų kiekį ir sunaudotas degalų kiekis neviršija 300 Eur (be PVM) per mėnesį (arba 200 l (500 kWh)) vairuotojui, pripažįstant tokias sąnaudas leidžiamais atskaitymais papildomų dokumentų (kelionės lapų, nurašymo aktų) rengti neprivaloma. Visais atvejais automobilio ir degalų naudojimas turi būti reikalingi darbuotojo darbo funkcijai atlikti.

  2. Tais atvejais kai darbuotojui naudojančiam įmonės valdomą automobilį ir asmeniniais tikslais yra skaičiuojamos pajamos natūra pagal 0,75 % vertės normą (su degalais), pripažįstant kuro sąnaudas leidžiamais atskaitymais papildomų dokumentų (kelionės lapų, nurašymo aktų) rengti neprivaloma.

 

Tikimės, kad įvertinsite šį pasiūlymą. Dauguma įmonių, ypač mažų, šių reikalavimų nevykdo ir turime situaciją kai dėl neproporcingų resursų poreikių teisės aktų reikalavimus vykdo tik dalis įmonių, tai mažina pasitikėjimą visa mokesčių sistema. Šis pakeitimas mūsų nuomone nereikalauja jokių Įstatymo pakeitimų ir esant pritarimui yra lengvai ir greitai įgyvendinamas. Mūsų nuomone smulkus Lietuvos verslas ir darbuotojai sutaupytų tūkstančius valandų beprasmio darbo ir nukreiptų resursus realiai vertei kurti. Ačiū už skiriamą laiką.

 

 

 

1 priedas

V SKYRIUS

LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI IR RIBOJAMŲ DYDŽIŲ LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI

17 STRAIPSNIS. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Leidžiamiems atskaitymams priskiriami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti Ignalinos atominės elektrinės papildomi atskaitymai. Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

(KEISTA: 2012 06 29 įstatymu Nr. XI-2165 (nuo 2012 09 01))

 

                      Komentaras

...

6. Kai kurių išlaidų rūšių pripažinimo leidžiamais atskaitymais paaiškinimai.

...

6.7. Dėl degalus (kurą) ir elektrą naudojančių priemonių eksploatavimo išlaidų.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sunaudotų degalų (kuro) ir elektros įsigijimo kaina, taip pat kitos degalus (kurą) ir elektrą naudojančios priemonės eksploatavimo išlaidos (pvz. naudojant įmonės veikloje automobilį – perduotų naudoti tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, įvairių smulkių detalių įsigijimo kaina ir kt.) priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.

Įmonių finansinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su degalus (kurą) ir elektrą  naudojančių priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais, iš kurių būtų galima spręsti, kad degalai (kuras) ir elektra sunaudoti vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Degalų (kuro) ir elektros sunaudojimo normas įmonė patvirtina atsižvelgdama į degalus (kurą) ir elektrą naudojančios priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis. Įmonė, atsižvelgdama į veiklos pobūdį ir darbo sąlygas, gali ir pati nusistatyti kitą metodiką (pvz. automobiliui atlikti bandomuosius važiavimus), kuri leistų patikimai įvertinti ir nustatyti faktiškai sunaudojamą degalų (kuro) ir elektros kiekį, įmonės veikloje naudojamai priemonei. Visais atvejais kuro sunaudojimo normos turi būti techniškai pagrįstos.

Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai sunaudotą (siejamą su įmonės pajamų uždirbimu) degalus (kurą) ir elektrą naudojančiai priemonei tenkantį degalų (kuro) ir elektros kiekį, neviršijant nustatyto norminio kiekio.

Atsižvelgdama į veiklos pobūdį ir kitas darbo sąlygas, įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingų asmenų parašais, turi būti įforminamas degalų (kuro) ir elektros bei kitų su degalus (kurą) ir elektrą naudojančių priemonių eksploatavimu susijusių medžiagų sunaudojimas, pvz., gali būti naudojami degalų (kuro) ir elektros nurašymo aktai, degalų (kuro) ir elektros sunaudojimo ataskaitos ir pan. Tokiu būdu degalų (kuro) ir elektros ir kitos su autotransporto priemonių naudojimu susijusios sąnaudos leidžiamais atskaitymais gali būti pripažintos ir be automobilio kelionės lapų (t. y. dokumentų, kuriuose detaliai nurodyti maršrutai, kuriais automobilis važiavo).

Prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos išlaidos, susijusios su specializuotų organizacijų atliekamais patarnavimais (mokėjimai už automobilių technines apžiūras, plovimą ir kt.). Šios išlaidos leidžiamais atskaitymais pripažįstamos remiantis atitinkamai įformintais tų patarnavimų atlikimo dokumentais.

(Pakeistas pagal VMI prie FM 2022-04-07 raštą Nr. (18.10-31-1)-RM-12183)

 

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page